ރައްޔިތުން ހަނާކޮށްލައިގެން، ދީނާއި އަޤީދާ ވިއްކާލައިގެންވެސް ބޭނުމީ ވެރިކަން....

މިއީ ދިވެހި ދަރިއަކަށްވީތީ ދައްކަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި، އަޑުއަހާލަން ވެސް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ވެރިކަމަށްޓަކާ ނުވަތަ ވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކާ...


Corona Bookshop ad banner 1

ދުނިޔެ

އިސްރާއީލުގެ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތަހުނިޔާ ކިޔަން: ސައޫދީ ލިޔުންތެރިއެއް

އިއްޔެއަކީ ފަލަސްޠީނުގެ ބިމުން ބައެއް ފޭރިގަނެގެން، ޔަހޫދީން އެބިމުގައި އިސްރާއީލުގެ ނަމުގައި ދައުލެއް އުފެއްދިތާ 70 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރި ދުވަހެވެ. އެދުވަހަކީ ފަލަސްޠީނު މީހުންނަށް މުޞީބާތުގެ ދުވަހެވެ. އަދި ހަމައެއާއެކު ދުނިޔޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައި...


ބޯކޯ ހަރާމުން ވަގަށް ނެގި ކުދިންގެ އަދަދު އެއްހާހަށް އަރައިފި

ނައިޖީރިޔާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހަތިޔާރުއެޅި ހަރުކަށި އިސްލާމީ ޖަމާއަތް، ބޯކޯ ހަރާމުން އެގައުމުގައި ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކުދިންގެ އަދަދު 1000 އަށް އަރައިފި ކަމުގައި ޔުނިސެފުން ބުނެފިއެވެ. 2014 ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލު މަހު ޗިބޮކްގެ...


'އަލިފާން ގުޑި': ފަލަސްޠީނު ޒުވާނުންގެ އާ ހަތިޔާރު

ޒުވާން ކުދިންތަކެއް ޣައްޒާގައި ބޯޓުދެލި ހިފައިގެން އޭގެ ބޭރުގައި ކެންވަސް ފޮތި އޮޅަން ތިއްބެވެ. ދެން އޭގެ މައްޗަށް ޑީސަލާއި ކަޅުތެޔޮ އެމީހުން އެޅިއެވެ. އެއަށް ފަހު އޭގައި އަލިފާން ރޯކޮށްފައި ގުޑިތަކުގެ ނިގުލުގައި...


ކުޑަކުދިންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން އިންޑިޔާއިން ވިސްނަނީ

12 އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ނަގާލާ މީހުންނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމާމެދު ވިސްނަމުންދާކަމަށް އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ބުނެފިއެެވެ. މިއަދު ބާއްވާ ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި އެމައްސަލައިގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަކަށް ސަރުކާރުން އެދެން...


Corona Bookshop ad banner 2

ރިޕޯޓު

ރައްޔިތުން ހަނާކޮށްލައިގެން، ދީނާއި އަޤީދާ ވިއްކާލައިގެންވެސް ބޭނުމީ ވެރިކަން....

މިއީ ދިވެހި ދަރިއަކަށްވީތީ ދައްކަން ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. މިއީ ދިވެއްސަކަށް ވީތީ ގަބޫލުކުރަން ދަތި، އަޑުއަހާލަން ވެސް ތަންކޮޅެއް އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ހަމަ ހަޤީގަތެވެ. ވެރިކަމަށްޓަކާ ނުވަތަ ވެރިކަން ހޯދުމަށްޓަކާ...


ދީން

އިސްލާމްދީނުގައި އަސާސީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމުގެ ޙައްޤު (2)

(13 އޭޕްރީލް 2018 ގައި ޝާއިއުކުރި ބަޔާ ގުޅޭ) ގެދޮރު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު   ގެދޮރަކީވެސް އިންސާނާގެ އަސާސީ ބޭނުމެކެވެ. އޭނާއަށް ލިބެންޖެހޭ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ގެދޮރުގެ ތަފާތު ވައްތަރުތައް ހުރެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ބާވަތަކީވެސް...


ވިޔަފާރި

ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ލިބުނު ހީނަރުކަން އަދިވެސް ރަނގަޅެއްނުވޭ:އެމްޓީޔޫ

ރާއްޖޭގައި ސްޓޭޓުއޮފް އިމަޖެންސީ (އެސްއޯއީ) އިއުލާންކޮށް 45 ދުވަހަށް ދިގު ދެންމުމުގެ ސަބަބުން ލޯކަލް ޓޫރީޒަމަށް ލިބުނު ގެއްލުމުން އަދިވެސް އަރައި ނުގަނެވޭ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑު ޔޫނިއަން (އެމްޓީޔޫ) އިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޓީޔޫގެ...


ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު

ސިފައިންގެ ދުވުމުގައި އަދިވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ

ދިވެހި ސިފައިންގެ 126 ވަނަ އަހަރީ ދުވާހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ "126 ރަން" ގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު އިއްޔެއަށް ހަމަވެއްޖެއެވެ. މުއްދަތު ހަމަވިޔަސް ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އަދިވެސް ބައިވެރިވެވޭނެ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ....


ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރު

ސްމިތާއި ވޯނަރ ސަސްޕެންޑް ކޮށްފި

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކުރީގެ ކްރިކެޓް ކެޕްޓަން ސްޓީވަން ސްމިތާއި، ކުރީގެ ވައިސް ކެޕްޓަން ޑޭވިޑް ވޯނަރ ކްރިކެޓް ނުކުޅެވޭ ގޮތަށް ބާރަ މަސް ދުވަހަށް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފިއެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ކްރިކެޓް ބޯޑުން ދާދި ދެންމެއަކު އިއުލާނު...


މުނިފޫހިފިލުވުން

ޝާހިދު ކަޕޫރް އަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން އޭނާ ކަށަވަރު ކޮށްދީފި

ބޮލީވުޑްގެ ތަރި ޝާހިދް ކަޕޫރް އޭނާ އަށް ދެވަނަ ދަރިއަކު ލިބެން އުޅޭކަން ކަށަވަރު ކޮށްދީފިއެވެ. މިދިޔަ ހަފްތާ އިން ފެށިގެން މީޑިއާއިން ދިޔައީ ޝާހިދުގެ އަންހެނުން މީރާ ބަލިވެ އިން ކަމަށް ބުނެ...